Vietnam Class
YMK E-learning과 함께 베트남어 완전정복!
선생님 사용용어
   베트남어    수업용어    선생님 사용용어
화상일본어 수강시 자주 사용하는 말
베트남어   한국어 발음   의미
 • Xin chào.
  씬 짜오.
  안녕하세요.
 • Bắt đầu học.
  받 더우 헉.
  수업을 시작할게요.
 • Hãy đọc theo tôi
  하이 덕 태어이 또이.
  저를 따라서 읽어주세요.
 • Hãy mở trang00.
  하이 머 짱.
  00 쪽을 보세요.
 • Hãy nhìn vào bức tranh.
  하이 니 바와 븍 짜이안.
  그림을 봐 주세요
 • Hãy nhìn vào bức tranh sau đó trả lời.
  하이 니 바와 븍 짜이안 사우 떠 짜 너이.
  그림을 보고 대답해주세요
 • Tôi sẽ đặt câu hỏi.
  또이 새 닫 꺼우 호이.
  제가 질문을 해볼게요.
 • Rất tốt.
  럳 똣.
  좋아요
 • Đọc rất tốt.
  덕 럳 똣.
  잘 읽었어요.
 • Phát âm rất chuẩn.
  팓 엄 럿 쭨.
  발음이 너무 정확해요
 • Hãy tiếp tục.
  하이 디엡 둑.
  계속할게요
 • Có hiểu không ạ?Bạn đã hiểu chưa?
  꺼 히에우 콩 아? 반 다 히에우 쯔어?
  이해했나요? / 알겠어요?
 • Bạn có nghe rõ không?
  반 꺼 응애 라 쯔어?
  잘 들리나요?
 • Có phần nào chủa hiểu không?
  꺼 펀 나우 쯔어 히에우 콩?
  이해 안되는 부분 있나요?
 • Có vấn đề gì?
  꺼 번 떼지?
  무슨 문제 있나요?
 • Tôi sẽ đọc lại một lần nữa.
  또이 새 덕 라이 몯 런 느어.
  다시 한 번 읽을게요.
 • Hãy đợi một chút.
  하이 떠이 못 쭛.
  잠시 기다려주세요
 • Cảm ơn , bạn đã vất vả quá.
  깜언, 반 따 벋 바 꼬아
  수고하셨습니다.
 • Chúc bạn cuối tuần vui vẻ
  쭉 반 꾸어이 떤 부이 배.
  주말 잘 보내세요.
 • Hẹn gặp lại./div>
  핸 깝 라이.
  다음에 만나요
 • Tạm biệt.
  담 비엣
  안녕히 계세요 / 바이바이
고객센터
062-374-1505
평일/토요일 09:00~22:00
일요일/공휴일 휴무
입금은행 : 우리은행 1002-935-809632
예금주 : 차기석